FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 26 กันยายน 2561 16:39

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 42.00 ปริมาณซื้อขาย: 1,011,200
เปลี่ยนแปลง: +0.25 % เปลี่ยนแปลง: +0.60
ช่วงราคาระหว่างวัน: 41.75 - 42.25 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 35.75 - 105.00

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)