FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

 1. ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

  บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจรายการโทรทัศน์ ธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที และธุรกิจรับจ้าง จัดงาน โดยสามารถสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้

  ธุรกิจรายการโทรทัศน์นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศใน “ช่อง WORKPOINT” ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์ ออกอากาศในระบบดิจิตอลของบริษัทเองตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทั้งนี้ “ช่อง WORKPOINT” ยังคงรักษาตำแหน่งการเป็นสถานีโทรทัศน์อันดับต้นของประเทศไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลของ AGB Nielsen Media Research พบว่า “ช่อง WORKPOINT” มีเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดและในปี 2560 ก็ยังคงมีเรตติ้งเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยตลอดปี 2560 บริษัทได้เพิ่มรายการใหม่ ๆ อาทิเช่น “I Can See Your Voice Thailand”, “ไมค์ทองคำ 6”, “The Mask Singer Thailand Season 3”, “ไมค์ทองคำเด็ก 2”, “Diva Makeover เสียงเปลี่ยนสวย” และ “Show Me Your Son ลูกแม่หล่อมาก”เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทได้มีการถ่ายทอดสดกีฬา ได้แก่ “ซุปเปอร์มวยไทย” และ “คุณหลุนไฟท์” ซึ่งรายการดังกล่าวล้วนแต่ได้รับความนิยมทั้งสิ้น

  นอกเหนือจากการออกอากาศรายการต่างๆใน “ช่อง WORKPOINT” แล้วนั้น บริษัทยังได้รับความนิยมจากช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งฐานกลุ่มผู้ชมในช่องทางออนไลน์ของบริษัทก็เติบโตขึ้นตามความนิยมของรายการต่างๆ ในช่อง “WORKPOINT” ด้วยเช่นกัน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมียอดผู้ติดตาม (subscriber) ใน WORKPOINT OFFICIAL I YOUTUBE มากกว่า 11 ล้านคน ติดอันดับ TOP 100 ของช่อง YOUTUBE ที่มีผู้ชมสูงสุดในโลกอีกทั้งยังเป็นช่อง YOUTUBE ในกลุ่ม TELEVISION STATION AND PROGRAM ช่องแรกของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัล Diamond Play Button ซึ่งแสดงได้ถึงความนิยมของช่อง WORKPOINT OFFICIAL I YOUTUBE นอกเหนือจากช่องทาง YOUTUBE แล้วนั้น ในช่องทาง FACEBOOK บริษัทก็มียอดผู้ติดตาม (Follower) ใน WORKPOINT ENTERTAINMENT I FACEBOOK เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม TELEVISION STATION AND PROGRAM เช่นกัน โดยณ ณ ปัจจุบัน มีผู้ติดตามมากกว่า 11 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตของผู้ติดตามติดอันดับ TOP 5 นับรวมทุก FACEBOOK PAGE ในประเทศไทยในทุกสัปดาห์

  สำหรับธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที และธุรกิจรับจ้างจัดงานของบริษัทยังคงมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปี 2559 โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดคอนเสิร์ตและละครเวทีทั้งสิ้น 6 งาน ได้แก่ Concert The Mask Singer 1, Concert The Mask Singer 2, คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ครั้งที่ 7, ละครเวทีรองเท้าของพ่อ, นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล (รอบการแสดงถูกเลื่อนมาจากปี 2559) และเงาะทอล์ค และบริษัทมีการรับจ้างจัดงาน 19 งาน อาทิเช่น งาน Thailand Industry Expo 2018, เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์, สงกรานต์ผ้าขาวม้าและ Siam Street World Competition 2017 เป็นต้น

  บริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงินรวมใน ปี 2560 (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 3,852.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,185.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 2,667.05 ล้านบาทและมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในปี 2560 เท่ากับ 904.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 705.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 355 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 198.63 ล้านบาท

 2. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละธุรกิจ

  • รายได้

   บริษัทมีรายได้รวมตามงบการเงินรวมใน ปี 2560 (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 3,852.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,185.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมตามงบการเงินรวม (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 2,667.05 ล้านบาท ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้รวมของบริษัทมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจ ดังต่อไปนี้

   โครงสร้างรายได้
   (หน่วย : พันบาท)

   รายได้ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
   2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ
   รายได้
   รายได้รายการโทรทัศน์ 2,416,210 89.6 3,478,354 90.0
   รายได้จากการผลิตหรือตัดต่อภาพ 268 0.0 535 0.0
   รายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที 118,145 4.4 184,330 4.8
   รายได้จากการรับจ้างจัดงาน 116,357 4.3 138,010 3.6
   รายได้จากค่าบริหารจัดการ 150 0.0 60 0.0
   รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น 15,925 0.6 51,213 1.3
   รายได้ธุรกิจรวม 2,667,055 98.9 3,852,502 99.7
   รายได้อื่น 26,420 1.0 24,998 0.6
   ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 2,139 0.1 - 12,839 - 0.6
   รายได้รวม 2,695,614 100.0 3,864,661 100.0
  • ธุรกิจรายการโทรทัศน์

   รายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย รายได้จากการขายโฆษณาและโปรโมทในช่วงเวลาต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ของบริษัท (“ช่อง WORKPOINT”) สถานีโทรทัศน์อื่น และ ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึง รายได้จากการให้เช่าช่วงเวลาให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ในช่อง WORKPOINT, รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการเพื่อออกอากาศในช่อง WORKPOINT และสถานีโทรทัศน์อื่นและ รายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการไปยังต่างประเทศ

   โดยใน ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากรายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 3,478.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 1,062.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจรายการโทรทัศน์ของบริษัทมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากช่อง WORKPOINT โดยใน ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากช่อง WORKPOINT เท่ากับ 3,208.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 979.72 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้ช่อง WORKPOINT เท่ากับ 2,229.04 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของราคาโฆษณาและอัตราการขาย นอกจากนี้รายได้จากสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน โดยใน ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากสื่อออนไลน์ เท่ากับ 237.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.59 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีรายได้สื่อออนไลน์เท่ากับ 81.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 191

  • ธุรกิจคอนเสิร์ตและละครเวที

   รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวทีที่บริษัทจัดขึ้นเอง, รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โรงละครของบริษัท และรายได้จากผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์โรงละคร ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวทีใน ปี 2560 เท่ากับ 184.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56 จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 118.14 ล้านบาท โดยใน ปี 2560 บริษัทได้จัดคอนเสิร์ตและละครเวทีจำนวน 6 งาน ได้แก่ Concert The Mask Singer 1, Concert The Mask Singer 2, คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ครั้งที่ 7, รองเท้าของพ่อ, นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล (รอบการแสดงถูกเลื่อนมาจากปี 2559) และเงาะทอล์ค ในขณะที่ในปี 2559 บริษัทได้จัดคอนเสิร์ตและละครเวทีเพียง 4 งาน ได้แก่ มายากลซีริล ทาคายามะ, คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ครั้งที่ 6, นิทานหิ่งห้อย เดอะมิวสิคัล และ นิ้วกลม ทอล์คโชว์

  • ธุรกิจรับจ้างจัดงาน

   รายได้จากการรับจ้างจัดงานของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการจัดงาน Event ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการรับจ้างผลิตให้แก่บุคคลภายนอกและจัดขึ้นเองโดยบริษัท โดยใน ปี 2560 นั้น บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างจัดงานทั้งสิ้น 138.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19 จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 116.36 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากจำนวนของงานอีเว้นท์ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น

  • ต้นทุนการผลิต

   ในปี 2560 นั้น บริษัทมีต้นทุนผลิตทั้งสิ้น 1,741.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 236.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16 จากปี 2559 ที่มีต้นทุนผลิตเท่ากับ 1,504.75 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรายการโทรทัศน์ โดยในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนรายการโทรทัศน์ทั้งสิ้น 1,478.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีต้นทุนโทรทัศน์เท่ากับ 1,324.81 ล้านบาท นอกจากนี้ต้นทุนคอนเสิร์ต และ ละครเวทีและต้นทุนรับจ้างจัดงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามจำนวนงานแสดงและงานอีเว้นท์ต่างๆที่เพิ่มขึ้น

  • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

   ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 859.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 823.04 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่านายหน้าในการขายซึ่งแปรผันตามรายได้ธุรกิจรายการโทรทัศน์ของบริษัท

  • กำไรสุทธิ

   ปี 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่เท่ากับ 904.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 705.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 355 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 198.63 ล้านบาท

 3. ฐานะทางการเงิน

  • สินทรัพย์ ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,447.77 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,676.59 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,771.19 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,025.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกลับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งสินทรัพย์รวมจำนวน 5,422.41 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่

   1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 1,334.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499.66 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 834.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น อีกทั้งในปี 2560 บริษัทยังได้รับการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (WORK-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท (ESOP)

   2. ลูกหนี้การค้า

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 519.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 263.19 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 256.41 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 102 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ค่าโฆษณาในรายการโทรทัศน์และลูกหนี้ค่าโฆษณาสื่อออนไลน์ ที่ยังไม่ได้รับเงินในสิ้นปี 2560 (ปัจจุบันได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 36.3 วัน ใกล้เคียงกับปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 36.5 วัน

    คุณภาพลูกหนี้การค้า

    บริษัทมีการประเมินคุณภาพลูกหนี้การค้าแต่ละรายเพื่อปรับให้มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 12.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 8.45 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทยังคงดำเนินการติดตามเพื่อให้ได้รับชำระจากลูกหนี้ที่บริษัทมีการตัดเป็นหนี้สูญหรือตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปแล้ว

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจัดชั้นตามอายุหนี้ ดังนี้

    (หน่วย: ล้านบาท)

    อายุหนี้
    มูลค่าลูกหนี้
    สัดส่วน
    ลูกหนี้ปกติ 392.02 73.6%
    น้อยกว่า 3 เดือน 120.59 22.7%
    มากกว่า 3 - 6 เดือน 4.42 0.8%
    มากกว่า 6 - 12 เดือน 2.33 0.4%
    เกินกว่า 12 เดือน 13.19 2.5%
    รวม 532.55 100.0%
    สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -12.95 -4.9%
    สำรองค่าเผื่อสินค้ารับคืน - 0.0%
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 519.60  

   3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 34.89 ล้านบาท ลดลง 86.37 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 118.26 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 70 โดยการลดลงดังกล่าวสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้ภาษีนิติบุคคลที่รอขอคืนจากกรมสรรพากร

   4. สินค้าคงเหลือ

    บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 169.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.75 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่าสินค้าคงเหลือเท่ากับ 84.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขี้นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการไว้สำหรับการออกอากาศในปี 2561

   5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่าและอุปกรณ์

    บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมมูลค่า 1,099.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.73 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่า 1,009.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 โดยเพิ่มขึ้นจากของอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการผลิตรายการและเครื่องใช้สำนักงาน ซึ่งบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

   6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทประกอบด้วยค่าลิขสิทธิ์รายการ เพลง หนังสือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ในธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 605.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่า 496.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจากลิขสิทธิ์รายการต่างๆ ซึ่งบริษัทได้ซื้อเพื่อใช้ออกอากาศในช่องโทรทัศน์ของบริษัท

   7. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์

    บริษัทมีใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,564.27 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,702.50 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวเกิดจากการตัดจำหน่ายระหว่างปีของมูลค่าใบอนุญาต ซึ่งตัดจำหน่ายตามอายุสัญญา

  • สภาพคล่อง

   1. กระแสเงินสด

    ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,519.44 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 1,074.75 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน, เงินลงทุนค่าลิขสิทธิ์รายการต่างๆ และเงินสดจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 54.97 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1,334.61 ล้านบาท

   2. อัตราส่วนสภาพคล่อง

    ในปี 2560 และปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.17 เท่า และ 1.80 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดในปี 2560 เท่ากับ 1.39 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 0.84 เท่า ระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2560 เท่ากับ 34.31 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 28.6 วัน

  • แหล่งที่มาของแหล่งเงินทุน

   แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทในปี 2560 มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1,519.44 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 463.31 ล้านบาท

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.45 เท่า ลดลง จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.82 เท่า ทั้งนี้บริษัทมีหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,004.35 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีหนี้สินรวม 2,435.9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและได้มีการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ตามเงื่อนไขการชำระของกสทช.

  • หนี้สิน

   บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,235.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279.3 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 956.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย และภาษีเงินได้ค้างจ่ายซึ่งเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของบริษัท หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 768.43 ล้านบาท ลดลง 710.87 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 1,479,30 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 48 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระค่าใบอนุญาตดังกล่าวตามเงื่อนไขการชำระของกสทช. และการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  • ส่วนของผู้ถือหุ้น

   บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4,443.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,456.92 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,986.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 49 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมของบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของบริษัท