FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อข่าว
07 ธันวาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 2560
06 ธันวาคม 2560 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561
01 ธันวาคม 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
30 พฤศจิกายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
27 พฤศจิกายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
10 พฤศจิกายน 2560 ชี้แจงการรายการซื้อขายหุ้นผ่านกระดานหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot)
09 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (แก้ไข Format2) (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข Format)
09 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
09 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560
06 พฤศจิกายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
01 พฤศจิกายน 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ WORK-W1 เดือน พฤศจิกายน 2560
31 ตุลาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
20 ตุลาคม 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
06 ตุลาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 9 ตุลาคม 2560
29 กันยายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
22 กันยายน 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่