FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อข่าว
19 มิถุนายน 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
07 มิถุนายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2560
31 พฤษภาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
29 พฤษภาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 พฤษภาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560
03 พฤษภาคม 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ WORK-W1 เดือน พฤษภาคม 2560
28 เมษายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
18 เมษายน 2560 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
10 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
10 เมษายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2560
05 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
04 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
03 เมษายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
09 มีนาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มีนาคม 2560
06 มีนาคม 2560 แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (WORK-W1)
28 กุมภาพันธ์ 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)