FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อข่าว
10 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 และประกาศจ่ายปันผล
08 สิงหาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 9 สิงหาคม 2560
01 สิงหาคม 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ WORK-W1 เดือน สิงหาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
06 กรกฎาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
30 มิถุนายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
19 มิถุนายน 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
07 มิถุนายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2560
31 พฤษภาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
29 พฤษภาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 พฤษภาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560
03 พฤษภาคม 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ WORK-W1 เดือน พฤษภาคม 2560
28 เมษายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)