FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อข่าว
09 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560
01 สิงหาคม 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ WORK-W1 เดือนสิงหาคม 2561
11 มิถุนายน 2561 แจ้งการลงทุนของบริษัท
07 มิถุนายน 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-2 (F53-5)
25 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
11 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
09 พฤษภาคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
03 พฤษภาคม 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ WORK-W1 เดือนพฤษภาคม 2561
30 เมษายน 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-2 (F53-5)
12 เมษายน 2561 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
09 เมษายน 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 10 เมษายน 2561
05 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
30 มีนาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-2 (F53-5)