FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อข่าว
11 กันยายน 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กันยายน 2561
31 สิงหาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-2 (F53-5)
28 สิงหาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
27 สิงหาคม 2561 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิWORK-W1(การใช้สิทธิครั้งที่12)
09 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560
01 สิงหาคม 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ WORK-W1 เดือนสิงหาคม 2561
11 มิถุนายน 2561 แจ้งการลงทุนของบริษัท
07 มิถุนายน 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2561
31 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-2 (F53-5)
25 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
11 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
09 พฤษภาคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
03 พฤษภาคม 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ WORK-W1 เดือนพฤษภาคม 2561
30 เมษายน 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-2 (F53-5)