FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น