FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 29 มิถุนายน 2560 16:39

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 62.75 ปริมาณซื้อขาย: 1,694,600
เปลี่ยนแปลง: -0.75 % เปลี่ยนแปลง: -1.18
ช่วงราคาระหว่างวัน: 62.50 - 64.25 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 27.75 - 69.50

 

Chart Type