FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2560 16:36

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 81.75 ปริมาณซื้อขาย: 3,176,900
เปลี่ยนแปลง: -0.25 % เปลี่ยนแปลง: -0.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 81.50 - 82.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 27.75 - 87.75

 

Chart Type