FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ WORK-W1
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (WORK-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (WORK-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1
แผนที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (WORK-W1)