FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการปรับปรุง เนื้อหาและลำดับวิธีการ นำเสนอ ตลอดจนเพิ่มเติมประเด็นใหม่ๆ ที่ครอบคลุมกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมากขึ้น และ มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนนำแนวปฏิบัติไปปฏิบัติ เพื่อยกระดับ มาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่งขึ้นนั้น บริษัท จึงได้นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมทางธุรกิจของบริษัท ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และที่สำคัญที่สุดคือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของ กิจการในระยะยาว โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติดังนี

 1. 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัท มีนโยบายให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องทั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิได้เงินปันผล ให้สิทธิผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ โดยที่บริษัทมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม มีการสำรองที่จอดรถ และให้บริการรถรับ-ส่ง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มีการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท เพื่อร่วมชี้แจงในที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม พร้อมทั้งใช้โปรแกรมตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบ Barcode และได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่าน Website (www.workpoint.co.th) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจได้โดยสอบถามได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (“IR”) ที่โทรศัพท์ 0-2833-2281 หรือ E-mail: ir@workpoint.co.th

  ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ การประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ ของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ 4 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงาน สอบบัญชี และผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมด้วย โดย ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็น ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดประชุมรวม 248 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 284,240,309 หุ้น จากจำนวนหุ้น ทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 441,559,477 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท ระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มอีก 5 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 5,501 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 253 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 284,245.810 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 64.3732 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด ที่ประชุมมีมติ อนุมัติในทุกวาระที่นำเสนอ

  บริษัทมีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบการแจ้งข่าวของ ตลท. ภายในเย็นของวันประชุม โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุม การบันทึกภาพและเสียง(VDO) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

 2. 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (ABUSIVE SELF – DEALING) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (INSIDER TRADING) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำเป็นต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง ต่อบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน

 3. 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้

  ต่อผู้ถือหุ้น

  บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนได้รับรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

  ต่อพนักงาน

  บริษัทเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องได้รับปฎิบัติและได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ผลประโยชน์ต่อพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมที่ดีร่วมกันและมีความสามัคคีภายในองค์กร

  ต่อลูกค้า

  บริษัทอยู่ในธุรกิจบันเทิง เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เสนอความบันเทิงภายใต้กฎหมาย, จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย ด้วยทีมงานผลิตที่มีคุณภาพและนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเสนอความเห็น ติชม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข และ / หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามความเหมาะสม

  ต่อคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี้

  บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีข้อมูลว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

  ต่อคู่แข่งทางการค้า

  บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความสุจริตโดยดำเนินการแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพรายการ คู่แข่งเองก็เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทมีพัฒนาการในการผลิตรายการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  ต่อสังคมส่วนรวม

  บริษัทมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโดยมิได้ดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังเพียงแต่กำไรเท่านั้น แต่ยังหวังที่จะคืนกำไรให้กับสังคมทั้งในแง่จริยธรรมและคุณธรรม โดยวิธีการต่างๆ รวมทั้งในเรื่องของรูปแบบ รายการที่นำเสนอ ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม

  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิด (Whistle Blowing)

  บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิด กระทำผิดกฎหมาย ข้อสงสัยในรายงานทางการเงินที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดไว้ดังนี้

  ทางไปรษณีย์ ที่ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 และ ทางโทรศัพท์ 02-833-2000

  โดยหน่วยงานที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะรวบรวมข้อเท็จจริง และพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ไม่กระทำการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

  ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียน และข้อสงสัยในการกระทำความผิด ในลักษณะการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

 4. 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ WEBSITE ของบริษัทด้วย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายปรับปรุงข่าวสารและทันสมัยอยู่เสมอ

  ในปี 2562 ได้จัดส่งรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปี ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และไม่ได้รับการแจ้งให้แก้ไขใดๆ

  คุณภาพของรายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้รายงานทางการเงิน ของบริษัทที่จัดทำขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระที่สำคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัด ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำ หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานตรวจสอบตาม รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

  และเพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพ และการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกัน ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย บริษัทได้นำส่งข้อมูลและเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งเมื่อ
  1. นายสุรการ ศิริโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินการลงทุน 1 มีนาคม 2556
  2. นางเบญจมาศ จันปุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 กันยายน 2533

  โดยผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อมวลชน อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.workpoint.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th หรือที่ E-Mail Address : ir@workpoint.co.th หรือที่โทร. 02-833-2281

  กิจกรรม

  ในปี 2562
  (จำนวนครั้ง)

  Conference Call

  6

  Analyst Meeting

  2

  Company Visit

  6

  Domestic Roadshow / International Roadshow

  5

  การประเมินผล

  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาทบทวนจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประมวลข้อคิดเห็น อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับนักวิเคราะห์

  บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ในรูปแบบการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เป็นประจำทุกๆ ไตรมาส โดยจัดขึ้นไตรมาสละ 1 ครั้ง ณ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) และ/หรือ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์รับทราบผลการดำเนินงาน และ/หรือข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ได้เผยแพร่การนำเสนอข้อมูลของบริษัท (Presentation) ในการประชุมนักวิเคราะห์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.workpoint.co.th

 5. 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงาน ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น กรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และมีการกำกับควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการอิสระ 3 คน ตามที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงานของบริษัทได้และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หน้าที่ของกรรมการ ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนรายละเอียดของการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ให้แก่กรรมการได้ศึกษา และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัท และข้อมูลต่างๆที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบ อีกด้วย

  การพัฒนากรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัท มาโดยตลอด สนับสนุน และส่งเสริมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ และการร่วมกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก.ล.ต. ตลท. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับของบริษัทให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานอย่างสูงสุด โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ต่อกรรมการ และผู้บริหาร

  โดย ณ ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้น ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจาก ตลท. และ ก.ล.ต. แล้ว ทุกท่าน นอกจากนี้ กรรมการยังได้เข้ารับการอบรมในหลากหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในประวัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

  การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เช่น การวางแผนงานครึ่งปี และวางแผนงานประจำปี เป็นต้น โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้ โดยในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมีการกำหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

  ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุม และแจ้งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบไว้ล่วงหน้าทุกปี

  ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

  • คณะกรรมการชุดย่อย

   เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณา กำกับดูแลการดำเนินงานอย่างรอบคอบ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

   คณะกรรมการตรวจสอบ

   ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการแล้ว

   ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระได้ตามความเหมาะสม

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการแล้ว

  • การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

   กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

   คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ที่สามารถเอื้ออำนวยต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้

   1. 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   2. 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   3. 3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

   เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทมีกรรมการที่มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหลายวาระก็ตาม ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน โดยตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คณะกรรมการได้อุทิศเวลาและความสามารถอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด อย่างโปร่งใสตลอดมา

   ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

  • การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในเครือ

   บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยในเครือ โดยการแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยในเครือ เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยในเครือ โดยมีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหารงาน

  • การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

   บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัท นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัท ดังนี้

   1. 1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   2. 2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   3. 3. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
  • ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

   1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
    บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2562 ดังนี้

    บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,200,000 บาท
    บริษัทย่อย จำนวนเงิน 3,300,000 บาท
    รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 5,700,000 บาท

    หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ลดลงจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 (ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติเดิม เท่ากับ 5,900,000 บาท) เนื่องจากในระหว่างปี 2562 บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 50 ได้ปิดกิจการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

   2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

    บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับงานบริการซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่างบการเงินภาษาอังกฤษ ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงิน 724,896.51 บาท ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  • การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

   คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว