FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 1007 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 1.02 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 1019 KB.
งบการเงินรายปี 2561 1.44 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 540 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 461 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 428 KB.
งบการเงินรายปี 2560 767 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 1.26 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 493 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 404 KB.
งบการเงินรายปี 2559 1.86 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 549 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 604 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 438 KB.
งบการเงินรายปี 2558 736 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 844 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 436 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 670 KB.
งบการเงินรายปี 2557 602 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 355 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 311 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 284 KB.
งบการเงินรายปี 2556 474 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 328 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 316 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 250 KB.
งบการเงินรายปี 2555 524 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 378 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 363 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 325 KB.
งบการเงินรายปี 2554 436 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 409 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554 388 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554 343 KB.
งบการเงินรายปี 2553 370 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553 323 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553 307 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553 249 KB.
งบการเงินรายปี 2552 356 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552 302 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552 295 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552 272 KB.