FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ ชื่องาน
8 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
18 มกราคม 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2561
5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
13 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560
เวลา 15:20 - 16:20 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 พฤษภาคม 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2560
4 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1 ธันวาคม 2559 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2559
26 สิงหาคม 2559 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2559
10 มิถุนายน 2559 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2559
7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
23 มีนาคม 2559 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2558
1 ธันวาคม 2558 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558
4 กันยายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
26 สิงหาคม 2558 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558
29 พฤษภาคม 2558 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558
24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
1 เมษายน 2558 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2557
26 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
27 พฤศจิกายน 2557 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557
28 สิงหาคม 2557 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557
11 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
23 สิงหาคม 2556 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556
18 มิถุนายน 2556 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556
24 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556