FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อข่าว
02 ธันวาคม 2563 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
12 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พฤศจิกายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563
12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
29 ตุลาคม 2563 แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม
18 กันยายน 2563 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
19 สิงหาคม 2563 แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
11 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563
09 กรกฎาคม 2563 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30 มิถุนายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
04 มิถุนายน 2563 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
28 พฤษภาคม 2563 มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
28 พฤษภาคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563