FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อข่าว
12 พฤษภาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
19 เมษายน 2564 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
08 เมษายน 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 เมษายน 2564 แจ้งแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
30 มีนาคม 2564 มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26 มีนาคม 2564 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
26 มีนาคม 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
24 กุมภาพันธ์ 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผล
02 ธันวาคม 2563 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
30 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
12 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พฤศจิกายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563
12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)