FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อข่าว
12 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562
11 ตุลาคม 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ WORK เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2562
09 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5) (แก้ไข)
30 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
27 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)
27 สิงหาคม 2562 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิWORK-W1(การใช้สิทธิครั้งที่16)
23 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ WORK-W1
21 สิงหาคม 2562 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ WORK-W1
16 สิงหาคม 2562 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ WORK-W1 (แก้ไข)
14 สิงหาคม 2562 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ WORK-W1
09 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562
01 สิงหาคม 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ WORK-W1 เดือนสิงหาคม 2562
21 มิถุนายน 2562 แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย
27 พฤษภาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ WORK-W1 (F53-5)