FULL SCHEDULE

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธันวาคม 2563 16:37

ชื่อย่อหุ้น: WORK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 14.90 ปริมาณซื้อขาย: 10,863,300
เปลี่ยนแปลง: +1.20 % เปลี่ยนแปลง: +8.76
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.50 - 15.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 5.30 - 15.10

 

Chart Type